BEZPEČNOSTNÉ A MANIPULAČNÉ POKYNY

POZOR: OBSAHUJE SILNÉ MAGNETY, PROSÍM, DôKLADNE SI PREČÍTAJTE TENTO TEXT PRED MANIPULÁCIOU S MAGNETMI

 

PREHLTNUTIE MAGNETOV: Magnety neprehĺtajte ani nevdychujte. Pritiahnutie magnetov nachádzajúcich sa v tele, môže spôsobiť vážne poranenie a vyžaduje okamžitú lekársku pomoc. Udržujte mimo dosahu detí. Magnety nie sú hračka.

MAGNETIZMUS NA OKOLIE: Dodržujte dostatočnú vzdialenosť od televízorov, videorekordérov a akýchkoľvek magnetických médií ako napr. pevných diskov počítača, kreditných a ATM kariet, médií pre ukladanie dát a pod. Fotoaparáty, mobilné telefóny a smartphony obsahujú nemagnetické pamäťové médiá. Statické magnetické pole v blízkosti týchto zariadení preto nemôže vymazať dáta. V našom eshope dokonca ponúkame magnetický držiak mobilného telefónu. Nedá sa však vylúčiť, že veľmi silné magnetické pole môže zmagnetizovať a prípadne poškodiť mechanické časti alebo vstavané reproduktory týchto zariadení.

ELEKTRICKÁ VODIVOSŤ MAGNETOV: Neodymové magnety sú vyrobené z kovu a sú vodivé. Deti by mohli magnety vložiť do elektrickej zásuvky a spôsobiť tak úraz elektrickým prúdom. Ubezpečte sa, že sa deti takto s magnetmi nehrajú.

NEBEZPEČIE ÚRAZU: Veľké, obzvlášť neodymové magnety, majú veľmi silnú príťažnú silu. Nepozorná a nesústredená manipulácia s nimi môže spôsobiť zaseknutie prstov alebo kože medzi magnetmi. POZOR: toto môže spôsobiť modriny a pomliaždeniny. Veľmi veľké, hlavne neodymové magnety, môžu spôsobiť zlomeniny kostí. Pri manipulácii s väčšími magnetmi noste silnejšie ochranné rukavice.

MAGNETY A SRDCE: Magnety môžu ovplyvniť fungovanie kardiostimulátorov a implantovaných srdcových defibrilátorov. Kardiostimulátor sa môže prepnúť do testovacieho režimu a spôsobiť náhle zlyhanie. Srdcový defibrilátor môže prestať fungovať. Ak ho používate, udržujte dostatočnú vzdialenosť od magnetov. Upozornite ostatných, ktorí používajú takéto zariadenie, aby sa príliš nepribližovali k magnetom.

NEBEZPEČIE ÚRAZU: Magnety sú veľmi krehké. Narážajúce sa magnety môžu prasknúť a ostré triesky môžu byť vymrštené do vzdialenosti niekoľkých metrov a poraniť oči. Manipulujte s magnetmi opatrne. POZOR: Neodymové magnety sú veľmi silné a môžu sa k sebe pritiahnuť aj na veľkú vzdialenosť. Držte magnety v dostatočnej vzdialenosti od seba a pri manipulácii s nimi noste ochranné okuliare. Myslite aj na bezpečnosť osôb, ktoré  sa nachádzajú pri manipulácii s magnetmi.

OBRÁBANIE MAGNETOV: Do magnetov nevŕtajte, nebrúste ich ani sa ich nesnažte akokoľvek obrábať. Hrozí nebezpečie vzplanutia. Požiadajte nás o výrobu na mieru.

ALERGIE NA NIKEL: Neodymové magnety obsahujú väčšinou nikel a to aj tie, ktoré nie sú povrchovo upravené niklom. U niektorých ľudí môže dôjsť pri kontakte s niklom k alergickej reakcii. Alergia na nikel by sa mohla rozvinúť pri trvalom kontakte s poniklovanými magnetmi, preto sa vyvarujte trvalého kontaktu kože s neodymovými magnetmi. Ak už máte alergiu na nikel, vyvarujte sa kontaktu s magnetmi.

MANIPULÁCIA POMOCOU MAGNETOV: Ak magnety používate na prenášanie bremien, príliš veľké bremená, bremená s chybou materiálu či technologickou únavou, môže to spôsobiť pád týchto bremien. Uvádzané odtrhové sily sú merané v ideálnych podmienkach bez pôsobenia akýchkoľvek vedľajších vplyvov a hlavne pri dodržaní takmer nulovej vzduchovej medzery medzi magnetom a bremenom. Nepoužívajte magnety na prenášanie alebo manipuláciu s bremenami v miestach, kde sa pohybujú ľudia.

ZASIELANIE MAGNETOV: V prípade zasielania magnetov leteckou alebo pozemnou prepravou, môže dôjsť v prípade zlého balenia k ovplyvneniu navigačných prístrojov lietadla, alebo k poškodeniu triediacich liniek poštových úradov. V najhoršom prípade by mohlo dôjsť k nehode. Ak zasielate magnety leteckou alebo pozemnou prepravou, zabezpečte dokonalé ochránenie magnetického pola napr. pomocou magnetických plechov, ktoré vložíte medzi magnety a steny krabice alebo vytvorte takú vzdialenosť medzi magnetom a stenou krabice, aby na jej vnútornej strane nebol  žiadny zbytkový magnetizmus.

VPLYV MAGNETOV NA ZDRAVIE:  Dosiaľ nebolo preukázané, že by vplyv magnetického pola mal negatívny vplyv na zdravie. Je veľmi nepravdepodobné, že by magnetické pole spôsobovalo zdravotné riziko. Nedá sa to ale vylúčiť. Preto doporučujeme vyvarovať sa trvalého priameho kontaktu s magnetmi. Doporučená bezpečná vzdialenosť je jeden meter.

KORÓZIA MAGNETOV: Neodymové magnety sú veľmi náchylné na koróziu. Preto je väčšina našich neodymových magnetov povrchovo upravená niklom. Táto úprava ale nezabezpečuje trvalú ochranu v prípade používania magnetov vo vonkajšom prostredí. Preto neodymové magnety používajte len v suchých interiéroch alebo ich dostatočne chráňte pred vplyvmi vonkajšieho prostredia. Zabezpečte, aby nebola porušená povrchová úprava. Feritové a SmCo magnety korózii nepodliehajú, ich povrchová úprava nie je potrebná.

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ MAGNETOV: Neodymové magnety majú teplotnú odolnosť 80-200°C, záleží na Vami zvolenom type. V prípade prekročenia tejto teploty, magnety strácajú svoju magnetickú silu. V prípade lepenia magnetu nepoužívajte lepidlá, ktoré je potrebné teplotne vytvrdzovať. Feritové magnety môžete používať do maximálnej teploty 250 °C. Dolná hranica pre používanie magnetov je -40 °C.

LIKVIDÁCIA MAGNETOV: Spoločnosť Magsy si je vedomá potreby ochrany životného prostredia pre ďalšie generácie a preto venuje pozornosť vývoju, inováciám a používaniu takých technológií a materiálov, ktoré sú šetrné pre životné prostredie. MAGSY sa riadi európskou smernicou obmedzujúcu používanie určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických výrobkoch. Likvidáciu vykonávajte podľa platných miestnych predpisov o likvidácii odpadu, napr. odvezením do zberného dvoru.  

FERITY VS. NEODYMY: Silné neodymové magnety môžu spôsobiť zmenu smeru magnetizácie, prípadne úplnu demagnetizáciu (stratu magnetickej sily) feritových magnetov. Preto ku sebe nepribližujte a nespojujte spolu neodymové magnety s magnetmi feritovými. Skladujte ich vo vzdialenosti minimálne 10 cm od seba.

 NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU: Z prepravných dôvodov sa môžu pri balení niektorých, najmä väčších, magnetov použiť tenké, magnetické plechy na odtienenie magnetického poľa, ktoré vkladáme dovnútra obalu zo všetkých strán magnetu. POZOR: Hrozí nebezpečenstvo porezania týmito plechmi, používajte vhodné ochranné rukavice a manipulujte s magnetom počas rozbaľovania veľmi opatrne, magnet sa bude na kovové plechy magnetickou silou zachytávať.