Expresné doručenie

Doprava zadarmo

pri nákupe nad 50 €
Menu

Nákupný košík 0 0

Uvádzame ceny s DPH

Dátum: 12.10.2015

Vážení zákazníci a obchodní partneri,

Tento dokument obsahuje základné informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje.

Vzhľadom k novej legislatíve Európskej únie, bol tento text pripravený v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR).

Text je pre čo najväčšiu prehľadnosť spracovaný formou otázok a odpovedí.

 

Informácie sa dozviete v nasledujúcom poradí:

1 Kto je správcom osobných údajov?. 1

2 K akému účelu osobné údaje potrebujeme?. 1

3 Aké sú naše oprávnené záujmy?. 1

4 Ako boli osobné údaje získané?. 1

5 Aké kategórie osobných údajov sú spracovávané?. 1

6 Aký je právny základ pre spracovanie osobných údajov?. 1

7 Budeme osobné údaje predávať niekomu ďalšiemu?. 1

8 Budeme osobné údaje predávať do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii?. 1

9 Ako dlho budeme osobné údaje ukladať?. 1

10 Aké sú vaše práva súvisiace so spracovávaním osobných údajov a ako ich môžete uplatniť? 1

11 Sú osobné údaje automaticky vyhodnocované?. 1

 

 

Predkladáme vám základné informácie, ktoré sme ako správca osobných údajov povinní poskytnúť.

V prípade akýchkoľvek dotazov ohľadne spracovania vašich osobných údajov, nás neváhajte kontaktovať.

1       Kto je správcom osobných údajov?

Správca je osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a rozhoduje o tom, akým spôsobom budú osobné údaje spracované.

Správcom osobných údajov je spoločnosť:

MAGSY SK, s.r.o., ulica 1. mája 882/46 - areál Makyta, 020 25 Púchov, Slovensko

Správcu je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: info@magsy.sk

2       K akému účelu osobné údaje potrebujeme?

Správca spracováva osobné údaje k:

·         zabezpečeniu uzatvorenia a následného plnenia zmluvného záväzku medzi správcom a vami (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takého vzťahu vyplývajú ďalšie zákonné povinnosti a správca tak musí spracovávať osobné údaje aj za týmto účelom (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

·         ochrane svojich oprávnených záujmov (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), ktorými sú hlavne marketingové účely. Aby správca mohol čo najlepšie prispôsobiť obchodné zdelenie a ponuku svojich produktov a služieb vašim potrebám, potrebuje pre tento účel spracovania získať váš jednoznačný súhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Poskytovanie osobných údajov správcovi je obecne zákonná a zmluvná požiadavka. Ohľadne poskytovania osobných údajov pre marketingové účely, čo nepredstavuje plnenie zmluvnej a zákonnej povinnosti správcu, je od vás vyžadovaný súhlas. Ak správcovi nedáte súhlas ku spracovaniu osobných údajov k marketingovým účelom, neznamená to, že by vám správca v dôsledku toho odmietol poskytnúť svoj výrobok či službu na základe zmluvy.

3       Aké sú naše oprávnené záujmy?

Osobné údaje spracováva správca aj pre ochranu jeho oprávnených záujmov. Oprávnené záujmy správcu sú hlavne riadne plnenie akýchkoľvek zmluvných záväzkov správcu, riadne plnenie akýchkoľvek zákonných povinností správcu, marketing, ochrana správcovho podnikania a majetku a v neposlednej rade tiež ochrana životného prostredia a zabezpečenie udržateľného rozvoja.

4       Ako boli osobné údaje získané?

Osobné údaje správca získal priamo od vás, a to hlavne z vyplnených formulárov, vzájomnej komunikácie alebo z uzatvorených zmlúv. Mimo to môžu osobné údaje pochádzať tiež z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registru, registru dlžníkov, profesných registrov a pod. Ďalej správca mohol získať osobné údaje od tretích strán, ktoré sú oprávnené k prístupu a spracovávaniu vašich osobných údajov a s ktorými spolupracuje a ďalej z informácií z internetu, ktoré ste tam vy sám/sama umiestil/a.

5       Aké kategórie osobných údajov sú spracovávané?

K zabezpečeniu vašej spokojnosti z riadneho plnenia záväzku, k zabezpečeniu plnení zákonných povinností, k zabezpečeniu personalizovanej ponuky tovaru a služieb správcu a k ďalším vyššie vymenovaným účelom spracováva správca nasledujúce kategórie osobných údajov:

·         základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, poštová adresa;

·         kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailová adresa;

·         webová stránka, z ktorých návštevník webovú stránku firmy MAGSY navštívil;

·         IP-adresa;

·         dátum prístupu a doba prístupu;

·         prípadný dotaz návštevníka;

·         údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača návštevníka webovej stránky.

6       Aký je právny základ pre spracovanie osobných údajov?

Zákonnosť spracovania je daná článkom 6 odst. 1 GDPR, podľa ktorého je spracovanie zákonné, ak je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, pre splnenie právnej povinnosti správcu, pre ochranu oprávnených záujmov správcu alebo spracovanie prebieha na základe súhlasu, ktorý ste nám udelil/a.

7       Budeme osobné údaje predávať niekomu ďalšiemu?

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a zamestnanci materskej spoločnosti (MAGSY, s.r.o., Jateční 523, 760 01 Zlín, Česká republika).

Ďalej sú to tiež tieto spolupracujúce firmy:

·         externá účtovná kancelária;

·         príslušný dopravca – v prípade, že má byť tovar dopravený na Vašu adresu;

·         správcovi IT systémov;

·         spoločnosť Heureka Shopping s.r.o. – v prípade Vášho súhlasu s odosielaním dát pre službu „Overené zákazníkmi“.

 

So všetkými týmito spolupracovníkmi aj firmami máme uzatvorenú zmluvu, ktorá ich zaväzuje k nakladaniu s predanými osobnými údajmi tak, ako to vyžaduje nariadenie GDPR.

Osobné údaje musíme v rámci zákonných povinností poskytnúť orgánom štátnej správy, napríklad správcovi dane, súdom, orgánom činným v trestnom konaní alebo orgánom pre dohľad nad kapitálovým trhom.

8       Budeme osobné údaje predávať do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii?

Osobné údaje nebudeme predávať do krajín mimo Európsku úniu alebo Európskych hospodárskych priestorov.

9       Ako dlho budeme osobné údaje ukladať?

Osobné údaje budeme uchovávať iba po dobu, ktorá je nezbytná k účelu ich spracovania. Po uplynutí tejto doby budeme údaje anonymizovať alebo budú bezpečne a nenávratne odstranené tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu.

10    Aké sú vaše práva súvisiace so spracovávaním osobných údajov a ako ich môžete uplatniť?

Snahou správcu je, aby spracovanie vašich údajov prebiehalo predovšetkým bezpečne. Vám sú garantované práva popísané v tomto článku, ktoré môžete u správcu uplatniť.

Svoje práva môžete uplatniť formou písomnej žiadosti zaslanej buď na e-mailovú alebo korešpondenčnú adresu uvedenú v odstavci 1.

Akékoľvek vyjadrenie k vami uplatneným právam poskytuje správca bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, hlavne preto, že by sa opakovala, je správca oprávnený si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti poskytnutia kópií spracovávaných osobných údajov si správca vyhradzuje právo z tohoto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Vyjadrenie a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám správca poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Dobu je správca oprávnený v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení vrátane uvedení dôvodov Vás bude správca informovať.

10.1    Právo na informácie o spracovaní vašich osobných údajov

Ste oprávnený/á od správcu požadovať informácie, či sú osobné údaje spracovávané alebo nie. Ak sú osobné údaje spracovávané, máte právo od správcu požadovať informácie hlavne o totožnosti a kontaktných údajoch správcu, jeho zástupcu a prípadne poverenému pre ochranu osobných údajov, o účeloch spracovania, o kategóriách dotknutých osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcových osobných údajov, o oprávnených správcoch, o vašich právach, o možnosti obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, o zdroji spracovávaných osobných údajov a o automatizovanom rozhodovaní a profilovaní.

Ak správca hodlá ďalej vaše osobné údaje spracovávať pre iný účel, než pre ktorý boli získané, poskytne vám ešte pred uvedeným ďalším spracovaním informácie o tomto inom účele a ďalšie príslušné informácie.

Informácie vám poskytované v rámci uplatnení tohoto práva sú obsiahnuté už v tomto texte. To vám však nebráni, aby ste si o nepožiadali znovu.

10.2    Právo na prístup k osobným údajom

Ste oprávnený/á od správcu požadovať informáciu, či sú vaše osobné údaje spracovávané alebo nie a ak áno, máte prístup k informáciám o účeloch spracovaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o vašich právach (práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz, obmedzenie spracovávaní, vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu), o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácii o zdroji osobných údajov, informácii o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu a informácií týkajúcich sa použitého postupu, tak aj významu a predpokladaných dôsledkov takého spracovania pre vás, informácie a záruky v prípade predávaní osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov. Právom získať túto kópiu však nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

10.3    Právo na opravu

Ak došlo na vašej strane napríklad k zmene bydliska, telefónneho čísla alebo inej skutočnosti, ktorú možno považovať za osobný údaj, máte právo od správcu požadovať opravu spracovávaných osobných údajov. Naviac máte právo na doplnenie neúplnych osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia.

10.4    Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V určitých stanovených prípadoch máte právo požadovať, aby správca vaše osobné údaje vymazal. Medzi také prípady patrí napríklad skutočnosť, že spracovávané údaje nie su pre vyššie zmienené účely naďalej potrebné. Správca osobné údaje vymaže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, môžete sa však na neho so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť. Vaša žiadosť potom podlieha individuálnemu posúdeniu (aj cez vaše právo na výmaz môže mať správca povinnosť či oprávnený záujem si vaše osobné údaje ponechať) a o jej vyradení budete detailne informovaní.

10.5    Právo na obmedzenie spracovania

Správca spracováva vaše osobné údaje iba v nutnom rozsahu. Ak by ste však mali pocit, že správca napr. prekračuje vyššie stanovené účely, pre ktoré osobné údaje spracováva, môžete podať žiadosť, aby vaše osobné údaje boli spracovávané výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo aby boli osobné údaje blokované. Vaša žiadosť potom podlieha individuálnemu posúdeniu a o jej vybavení budete detailne informovaní.

10.6    Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si prajete, aby správca poskytol vaše osobné údaje inému správcovi, resp. inej spoločnosti, predá správca Vaše osobné údaje v odpovedajúcom formáte, Vami určenému subjektu, pokiaľ mu v tom nebudú brániť žiadne zákonné či iné významné prekážky.

10.7    Právo vzniesť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak by ste zistili alebo si len myslíte, že správca vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi (za predpokladu, že osobné údaje sú správcom spracovávané na základe verejného alebo oprávneného záujmu, alebo sú spracovávané pre účely priameho marketingu, vrátane profilovaniu, či pre štatistické účely alebo pre účely vedeckého či historického významu), môžete sa na správcu obrátiť a požiadať ho o vysvetlenie či odstránenie vzniknutého závadného stavu.

Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

10.8    Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s vašim podnetom či sťažnosťou vo veci spracovania osobných údajov na príslušný dozorový orgán.

10.9    Právo odvolať súhlas

Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať. Urobte tak formou písomnej žiadosti zaslanou a buď na e-mailovú alebo korešpondenčnú adresu uvedenú v odstavci 1.

11    Sú osobné údaje automaticky vyhodnocované?

Osobné údaje nie sú automaticky vyhodnocované, a nie sú využívané k profilácii alebo automatickému rozhodovaniu v oblasti marketingových aktivít správcu.

 
 
 

Odber noviniek

Nenechajte si ujsť žiadnu zľavu

Všetky ceny v našom e-shope uvádzame vrátane DPH.


Copyright 2015 MAGSY SK s.r.o. |

Master Card Paysec Visa Visa E PayPal

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (ďalej len
e-shopu)

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému elektronického obchodu

Článok I. - Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

1.1    Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.2    Predávajúcim a prevádzkovateľom e-shopu http://e-shop.magsy.sk je firma MAGSY SK, s.r.o., Ulica 1. Mája 882/46, 020 25 Púchov, IČO: 36347337, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo:  15990/R.
1.3    Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom a uhradila kúpnu cenu.
1.4    V prípade ak kupujúci nie je spotrebiteľom, a teda sa jedná o nákup tovaru za účelom podnikania, tak sa zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
1.5    Predmetom objednávky (ďalej len „produkt“) sú všetky tovary a služby zverejnené na stránkach e-shopu.

Článok II. - Cena

2.1    Všetky uvádzané ceny pri produktoch sú pre spotrebiteľa konečné. Predávajúci je platcom DPH.
2.2    Cenou produktov uvedenou na stránke e-shopu sa rozumie cena v momente vytvárania objednávky.
2.3    Celková cena pri objednávke je celková cena objednaných produktov, vrátane nákladov na dopravu. Cena za dopravu sa odvíja na základe požadovaného množstva tovaru, rozmerov a celkovej hmotnosti a vybraného spôsobu dopravy. Cena za prepravu bude vypočítaná v procese vytvárania objednávky.
2.4    Všetky akciové ceny platia len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak. Predávajúci je povinný kupujúceho bezodkladne upozorniť, ak akciový tovar bol v čase odoslania objednávky vypredaný a z tohto dôvodu nie je možné kupujúcemu tovar doručiť. Kupujúci je oprávnený po oznámení tejto skutočnosti od zmluvy odstúpiť.
2.5    Pri objednávke v celkovej výške nad 25 Eur je doručenie v rámci Slovenskej republiky zdarma.

Článok III. - Objednávka

3.1     Objednávka vzniká výberom tovaru kupujúcim, vyplnením objednávkového formuláru a následným potvrdením procesu objednávania v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. O doručení objednávky informuje predávajúci kupujúceho potvrdzovacím e-mailom.
3.2    Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
3.3     Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
3.4    Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
3.5     Kupujúci súhlasí s vystavením faktúry alebo zálohovej faktúry v elektronickej forme, ktorá bude odoslaná na jeho e-mailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke.

Článok IV. - Platobné podmienky

4.1    Za objednaný tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
 • platba vopred na základe zálohovej faktúry – bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,
 • dobierkou prostredníctvom kuriéra Slovenskej pošty alebo kuriérom Geis,
 • platobnou kartou Geis prostredníctvom kuriéra Geis,
 • prostredníctvom služby PayPal,
 • platobnou kartou s využitím on-line transakcie cez službu banky,
 • v hotovosti osobne v sídle predávajúceho v pracovné dni od 8 do 14.30 hod.

Článok V. - Dodacie podmienky

5.1    Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
5.2    Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
5.3    Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je v okamihu objednávky skladom, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom informovať kupujúceho, pričom kupujúci môže súhlasiť doručením čiastočných dodávok alebo objednávku stornovať.
5.4    Spolu s tovarom je kupujúcemu vystavená faktúra (daňový doklad).
5.5    Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný (ak nie je v objednávke uvedené inak).
5.6    V prípade, že si kupujúci objednal prepravu poštovým kuriérom predávajúci zabezpečí prepravu prostredníctvom prepravcu - Slovenskej pošty alebo Geis. Termín doručenia tovaru sa riadi podmienkami prepravcu.
5.7    Kupujúci je povinný tovar pri preberaní vizuálne skontrolovať.
5.8     Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom, dodaný nový výrobok bez závad alebo mu bude poskytnutá primeraná zľava, ak s tým bude kupujúci súhlasiť v zmysle reklamačných podmienok.
5.9    Kupujúci je v prípade dodania poškodeného tovaru oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Článok VI. - Záručná doba

6.1    Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. Základná záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.
6.2    Zo záruky sú vyňaté vady, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (bod 1.5, 1.6 a 1.7 Reklamačných podmienok) alebo vady, ktoré súvisia s chybnými inštrukciami alebo nekvalitnými podkladmi dodanými kupujúcim pre výrobu.
6.3    V prípade, že kupujúcim nie je spotrebiteľ (článok 1, bod 1.4) záručná doba na tovar určený pre podnikateľské účely je 12 mesiacov.

Článok VII. - Prevod vlastníckeho práva

7.1    Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
7.2    Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII. - Storno kúpnej zmluvy

8.1    Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo bez storno poplatku do doby výroby tovaru, nakoľko sa jedná o výrobu tovaru na zákazku podľa v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Zrušenie objednávky je potrebné vykonať písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty na adresu magsy@magsy.sk  ešte v deň, kedy kupujúcemu predávajúci dodanie tovaru potvrdí e-mailom, prípadne telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho +421 424 353 266 alebo mobil.: +421 918 989 695.
8.2    Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky alebo úplné kontaktné údaje kupujúceho.
8.3    V prípade, tovar ešte nebol vyrobený a teda predávajúcemu nevzniknú náklady, bude kupujúcemu táto suma bez storno poplatku vrátená do 14 dní bankovým prevodom na účet určený kupujúcim (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ sa s kupujúcim predávajúci nedohodne inak.
8.4    Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom (článok 1, bod 1.4), právo na storno kúpnej zmluvy bez poplatku nevzniká. V tomto prípade môže kupujúci vrátiť tovar po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Tovar musí byť nepoškodený, bez známok užívania, zabalený v originálnom obale. Kupujúcemu je v prípade storna účtovaný poplatok vo výške 100% z predajnej ceny tovaru, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.

Článok IX. - Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

9.1    Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má
právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
9.2    Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomnéodstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať
alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
9.3    Predávajúci
vráti zaplatené plnenie za tovar / službu kupujúcemu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo ak spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru. To neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
9.4    Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
9.5    Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje za tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z, predovšetkým na tovar vyrobený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. 
9.6    Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X. - Práva a povinnosti zmluvných strán

10.1    Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
10.2    Kupujúci je povinný:
 • prevziať objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
10.3    Predávajúci je povinný:
 • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • spolu s tovarom zaslať zákazníkovi faktúru za tovar, prípadne návod na použitie-starostlivosť o výrobok (odporúčaný spôsob prania a pod.).

Článok XI. - Ochrana osobných údajov

11.1    Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
11.2    Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
11.3    Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
11.4    Ak kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, vyjadril súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
11.5    Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov predávajúcemu poštou alebo e-mailom.

Článok XII. - Alternatívne riešenie sporov (ARS)

12.1    Predávajúci v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 informuje kupujúceho (spotrebiteľa), že v prípade, že nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má tento právo obrátiť sa so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom poštovej adresy alebo elektronickej adresy  magsy@magsy.sk.
12.2    Ak predávajúci odpovie na žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci (spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
12.3    Kupujúci (spotrebiteľ) môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
12.4    Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim (spotrebiteľom) a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok XIII. - Záverečné ustanovenia

13.1    Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
13.2    Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
13.3    Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal Všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
13.4    Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
13.5    Inak neupravené vzťahy v týchto Všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 513/1991 Z.z., Zákona č. 108/2000 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 391/2015 a ich novelizácií.
13.6    Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. januára 2017.

ORGÁN DOZORU:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

PREDÁVAJÚCI:

MAGSY SK, s.r.o.
Ulica 1. Mája 882/46 - areál Makyta
020 25 Púchov
IČO: 36347337
IČ DIČ: SK2022057092
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo:  15990/R.
magsy@magsy.sk
tel.: +421 424 353 266
mobil.: +421 918 989 695

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

1.1    Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
1.2    V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu môže vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 a nasl. Občianskeho zákonníka.
1.3    Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
1.4    Reklamácie mechanického poškodenia obalu výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky (článok 5, bod 5.8 Všeobecných obchodných podmienok).
1.5    Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
 • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
 • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním.
1.6    Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
1.7    Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
1.8    Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu dodávateľa alebo na adresu autorizovaného servisného strediska. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
1.9    Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru v písomnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
1.10    Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. 

Súbory k stiahnutiu

Doprava využívame osvedčených dopravcov.

DHL, alebo Slovak parcel service - UPS

Platbami ponúkame tieto platobné metódy

CARD: Platba kartou on-lineCOD: Dobierka SKPayPal SKPI: Predfaktúra